فروشگاه

پل مغز Pons

 قسمتی از ساقه مغز است که مراکز مهار تنفسی و بازدارندگی را دربرمی‌گیرد و با مخچه در ارتباط می‌باشد.

پل مغزی زیر مغز میانی (Midbrain)، جلوی مخچه و بالای بصل النخاع قرار گرفته‌است. رشته‌های عصبی وابران مغز از پل مغزی به بصل النخاع یا مخچه می‌روند و رشته‌های آوران از پل به تالاموس می‌گذرند. پل مغز حدود دو و نیم سانتیمتر طول دارد. مرکز تنظیم تنفس در پل قرار دارد. همچنین، مراکز پل در اعمالی مانند ایجاد خواب، بلع، تعادل، حرکات چهره، چشایی، شنوایی، کنترل مثانه، ترشح بزاق و اشک و … نقش دارند.

پل مغزی (pons) قسمتی از مغز است که از طرف بالا با مغز میانی (midbrain) و از طرف پایین با بصل النخاع (medulla oblongata) و از طرف جلو با ناودان بازیلار، dorsum sella و از طرف عقب با مخچه مجاور می‌باشد

شکل خارجی پل

پل مغزی محدب است و در آن عناصر زیر وجود دارد: ۱- یک شیار میانی به نام basilar sulcus که در آن شریان بازیلار قرار دارد. ۲- در هر طرف شیار بازیلار یک ستون طولی وجود دارد که در ضخامت آن رشته‌های عصبی کورتیکواسپینال یا قشری نخاعی عبور می‌کنند. ۳- در خارج ستون یادشده ریشه‌های حسی و حرکتی عصب پنجم مغزی (trigeminal nerve) قرار دارند. ۴- از طرفین ریشه‌های عصب پنجم ، پایه‌های مخچه ای میانی (middle peduncle cerebellar) شروع می‌شوند. ۵- از شیاری که بین پل و بصل النخاع قرار دارد به ترتیب از داخل به خارج اعصاب ششم (abducent nerve)، هفتم (facial nerve) و هشتم (vestibulo cochlear nerve) خارج می‌شوند

One thought on “پل مغز Pons

  1. بازتاب: عصب چهره‌ای -

دیدگاهتان را بنویسید