پلن عمودی ، عرضی ، پروفایل

پلن عمودی ، عرضی ، پروفایل

Plan frontal(Coronal): پلن عرضی (پیش پس)

Plan sagital: پلن پروفایل (چپی راستی)

Plan vertical : پلن عمودی (بالایی پایینی ، فوقانی تحتانی)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آدیپوسیت adipocyte

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

Micrognathism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده