فروشگاه

پلن عمودی ، عرضی ، پروفایل

Plan frontal(Coronal): پلن عرضی (پیش پس)

Plan sagital: پلن پروفایل (چپی راستی)

Plan vertical : پلن عمودی (بالایی پایینی ، فوقانی تحتانی)

دیدگاهتان را بنویسید