فروشگاه

هیستوسیت‌ها histiocyte

هیستوسیت‌ها ماکروفاژهای موجود در بافت پیوندی هستند. آن‌ها سلول‌های جانوری هستند که بخشی از دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای را تشکیل می‌دهند. دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای بخشی از سیستم ایمنی موجود زنده است. هیستوسیت‌ها درشت خوارهای بافتی یاسلول‌های دندریتیک هستند. (هیستو به معنی بافت و سیت به معنای سلول)

هیستوسیت‌ها از سلول‌های بنیادی موجود در مغز استخوان نشات می‌گیرند. سلول‌های ایجاد شده به عنوان مونوسیت به خون مهاجرت می‌کنند. آن‌ها پس از گردش در بدن و ورود به اندام‌های مختلف، در بافت‌ها به هیستوسیت تمایز پیدا می‌کنند. اگرچه در گذشته نام هیستوسیت برای تعدادی از سلول‌ها به کار می‌رفت که حتی برخی از آن‌ها در چرخه ماکروفاژ وجود نداشتند. بعضی منابع مشتقات سلول‌های لانگرهانس را نیز هیستوسیت می‌نامند.

دیدگاهتان را بنویسید