فروشگاه

هم‌افزایی یا سینرژی (Synergy)

هم‌افزایی یا سینرژی (به انگلیسی: Synergy) معمولاً اینگونه تعریف می‌شود:

زمانی که دو یا چند عنصر، جریان یا عامل با هم همیاری و برهمکنش (تعامل) داشته باشند معمولاً اثری بوجود می‌آید.

اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عناصر جداگانه می‌توانستند بوجود آورند بیشتر شود در اینصورت پدیده هم‌افزایی رخ داده است. 

دیدگاهتان را بنویسید