فروشگاه

میکرولیکیج (ریزنشت)

یعنی فاصله گرفتن مواد ترمیمی از دندان و نفوذ باکتری و مواد غذایی بین مواد ترمیمی و دندان

(a) Microleakage score 1. (b) Microleakage score 2. (c) Microleakage score 3. (d) Microleakage score 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.