فروشگاه

لایه دانه دار پوست

این لایه از یک تا چھار ردیف، سلول تشکیل شده است. در این لایه، اپیدرم ھنوز زنده است و فعالیت ھای متابولیکی دارد، اگر چه سلول ھای پھن این لایه فاقد میتوکندری و دستگاه گلژی می باشند. سلولھای لایه دانه دار اپیدرم را گرانولوسیت (Granulocyte (می نامند. طبقه دانه دار اپیدرم دارای ماده مھمی به نام کراتوھیالین است. کراتوھیالین که خاستگاه کراتین پوست است در لایه دانه دار ساخته شده و به سمت لایه شاخی حرکت می کند. لایه دانه دار حاوی ماده ای به نام پروفیلاگرین است که پیش ساز سنتز پروتئین فیلاگرین می باشد. فیلاگرین با تشکیل پل ھای عرضی با کراتین، سبب افزایش استحکام این پروتئین می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *