فروشگاه

لاین آنگل line angle

یک لاین آنگل از اتصال دو سطح تشکیل می شود و نام خود را از ترکیب دو سطحی که به هم می پیوندند گرفته است. به عنوان مثال، در دندان قدامی، به محل اتصال سطوح مزیال و لبیال، لاین آنگل مزیولابیال می گویند.

لاین آنگل دندان های قدامی به شرح زیر است:

mesiolabialdistolingual
distolabiallabioincisal
mesiolinguallinguoincisal
شکل یک لاین آنگل. A، دندان های قدامی. B، دندان های خلفی.

از آنجایی که زوایای انسیزال مزیال و دیستال دندان های قدامی گرد هستند، معمولاً لایم آنگل مزیوانسیزال و لاین آنگل دیستوانسیزال وجود ندارند. از آنها فقط به عنوان زوایای انسیزال مزیال و دیستال صحبت می شود.

لاین آنگل دندان های خلفی به شرح زیر است:

mesiobuccaldistolingualbucco-occlusal
distobuccalmesio-occlusallinguo-occlusal
mesiolingualdisto-occlusal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *