لاین آنگل line angle

لاین آنگل line angle

یک لاین آنگل از اتصال دو سطح تشکیل می شود و نام خود را از ترکیب دو سطحی که به هم می پیوندند گرفته است. به عنوان مثال، در دندان قدامی، به محل اتصال سطوح مزیال و لبیال، لاین آنگل مزیولابیال می گویند.

لاین آنگل دندان های قدامی به شرح زیر است:

mesiolabial
distolingual
distolabial
labioincisal
mesiolingual
linguoincisal

از آنجایی که زوایای انسیزال مزیال و دیستال دندان های قدامی گرد هستند، معمولاً لایم آنگل مزیوانسیزال و لاین آنگل دیستوانسیزال وجود ندارند. از آنها فقط به عنوان زوایای انسیزال مزیال و دیستال صحبت می شود.

لاین آنگل دندان های خلفی به شرح زیر است:

mesiobuccal
distolingual
bucco-occlusal
distobuccal
mesio-occlusal
linguo-occlusal
mesiolingual
disto-occlusal

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سرخرگ چهره‌ای

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اکلوژن

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده