عصب آرواره‌ای پایینی (ماندیبولار) Mandibular nerve

عصب آرواره‌ای پایینی (ماندیبولار) Mandibular nerve

عصب فک پایین (V3) بزرگترین عصب از سه بخش عصب سه قلو ، عصب جمجمه پنجم (CN V) است.

ساختمان

ریشه بزرگ حسی از قسمت جانبی گانگلیون سه قلو بیرون می آید و از طریق حفره جمجمه از طریق سوراخ فورامن خارج می شود. Portio minor ، ریشه حرکتی کوچک عصب سه قلو ، زیر گانگلیون سه قلو و از طریق foramen ovale عبور می کند تا با ریشه حسی درست در خارج جمجمه متحد شود.

عصب فک پایین بلافاصله بین tensor veli palatini ، که میانی است و پتروئید جانبی ، که جانبی است ، عبور می کند و یک شاخه meningeal (nervus spinosus) و عصب را به سمت medial pterygoid از سمت میانی می گذرد. سپس عصب به small anterior و large posterior تقسیم می شود.

بخش قدامی سه شاخه اصلی ماستیکاتور و شاخه باکال و بخش حسی را تشکیل می دهد. و شاخه خلفی سه شاخه اصلی حسی ، اعصاب auriculotemporal ، زبانی و inferior alveolar nerves و فیبرهای حرکتی را برای ماهیچه mylohyoid و anterior belly of the digastric فراهم می کند.

شاخه ها

 • از تنه اصلی عصب (قبل از تقسیم)
  • muscular branches, which are efferent nerves for the medial pterygoidtensor tympani, and tensor veli palatini muscles (motor)
  • meningeal branch (a sensory nerve)
 • From the anterior division
  • masseteric nerve (motor)
  • deep temporal nerves, anterior and posterior (motor)
  • buccal nerve (a sensory nerve)
  • lateral pterygoid nerve (motor)
 • From the posterior division
  • auriculotemporal nerve (a sensory nerve)
  • lingual nerve (a sensory nerve)
  • inferior alveolar nerve (a motor nerve and a sensory nerve – gives off the nerve to mylohyoid (a motor nerve, also supplies the anterior belly of digastric))

Anterior Division:

موتور ماهیچهای ماستیکاتور (ماهیچهای بخش جونده)

 • Masseteric nerve
  • Masseter
 • Medial pterygoid nerve
  • Medial Pterygoid
  • Tensor Tympani
 • Tensor Veli Palatini Nerve
  • Tensor Veli Palatini
 • nervous spinosus (sensory) from foramen spinosum
 • Lateral pterygoid nerve
  • Lateral pterygoid
 • Deep temporal nerve
  • Temporalis

حسی

 • Buccal nerve
  • Inside of the Cheek (buccal mucosa)

Posterior Division

Lingual Split
(Sensory Innervation – NOT Taste)

 • Anterior 2/3 of Tongue (mucous membrane)

Inferior Alveolar Split
(Motor Innervation)

 • Mylohyoid
 • Digastric (Anterior Belly)

حسی

 • Teeth and Mucoperiosteum of mandibular teeth
 • Chin and Lower Lip

Auriculotemporal Split

 • Scalp (auricula / temporal region)
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

TMD

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17