فروشگاه

شبکه آندوپلاسمی خشن

شبکهٔ آندوپلاسمی زبر (خشن) یکی از اندامک‌های سلول است.

“زبر”خواندن آن بدین سبب است که در ریزنگار‌های میکروسکوپ الکترونی، روی آن دانه‌هایی دیده می‌شود. این دانه‌ها ریبوزومها هستند. شبکهٔ آندوپلاسمی زبر از کیسه‌های پهنی ساخته شده‌است که به یکدیگر متصل‌اند. شبکهٔ آندوپلاسمی زبر و شبکهٔ آندوپلاسمی نرم (صاف) از نظر ساختار و عمل متفاوتند، اما غشای سازندهٔ آن‌ها، به هم پیوسته است. همچنین، غشای شبکهٔ آندوپلاسمی به غشای خارجی پوشش هسته پیوسته است.

وظایف

شبکهٔ آندوپلاسمی خشن دو کار مهم برعهده دارد:

  1. غشاسازی:برخی از پروتئین‌هایی که به وسیلهٔ ریبوزوم‌ها ساخته می‌شوند(پروتئین‌های غشایی) و نیز فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم‌های شبکهٔ آندوپلاسمی صاف ساخته می‌شوند، درون غشای شبکهٔ آندوپلاسمی خشن جای می‌گیرند. در نتیجه، غشای شبکهٔ آندوپلاسمی گسترش می‌یابد، تا این که قسمتی از آن جوانه می زند و به دیگر اندامک‌ها فرستاده می‌شود.
  2. ساخت پروتئین
  3. ساخت پروتئین‌هایی که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند (مانند پادتن‌ها).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *