شاخکهای پالپ pulp horn

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ادنتوکلاست odontoclast

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده