فروشگاه

سیتوکین Cytokine

 دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از یاخته‌های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک٬ ترشح می‌شوند و وظیفهٔ انتقال پیام بین یاخته هارا برعهده دارند. پی‌آمد حضور سایتاکُن تغییر در رفتار سلول‌های دارای گیرنده سایتاکُن ترشح شده از جمله رشد٬ تغییر یا مرگ یاخته است. کنش و اثر سیتوکین تولید شده از یک سلول بیشتر بر سلول‌های پیرامون همان سلول را شامل می‌گردد ولی می‌تواند کنش‌سیستمی و اثر بر تمامی ارگانیزم را بدنبال داشته باشد. سیتوکین دارای اثر اتوکراین (تغییر در خود یاخته ترشح‌کننده) و پاراکراین(تغییر در دیگر یاخته ها) بوده و می‌تواند مانند یک هورمون اثراتی بر سلول‌های بسیار دورتر از خود نیز داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید