فروشگاه

سیتوکروم

سیتوکروم (Cytochrome) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام یاخته‌های هوازی و برخی باکتریها وجود دارد. سیتوکرومها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند.

سیتوکروم‌ها مجموعهٔ بزرگی از هموپروتئینها (ترکیب آهن و پروتئین) هستند که در آن‌ها آهن موجود با دریافت یا از دست دادن الکترون تحت واکنش‌های اکسایش-کاهش قرار می‌گیرد. بسیاری از سیتوکروم‌ها در دستهٔ دهیدروژنازها و بعضی از آن‌ها همچون سیتوکروم aa3 از دستهٔ اکسیدازها یا سیتوکروم p450 از آنزیم‌های هیدروکسیلازها محسوب می‌شوند.

انواع

انواع Cytochrome a و Cytochrome b در گلبولهای قرمز یافت می‌شوند. Cytochrome c یک پروتئین مونومر است. سیتوکروم اکسیداز سی در باکتریها مشاهده می‌شود.

خانوادهعملکردنام
CYP1متابولیزم دارو و استروئید (بویژه استروژن)1A1, 1A2, 1B1
CYP2متابولیزم دارو و استروئید2A6, 2A7, 2A13, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2E1, 2F1, 2J2, 2R1, 2S1, 2U1, 2W1
CYP3متابولیزم دارو و استروئید (شامل تستوسترون)3A4, 3A5, 3A7, 3A43
CYP4متابولیزم اسید چرب و اسید آراشیدونیک4A11, 4A22, 4B1, 4F2, 4F3, 4F8, 4F11, 4F12, 4F22, 4V2, 4X1, 4Z1
CYP5ترومبوکسان و سنتز آنThromboxane-A synthase(5A1)
CYP7بیوسنتز اسید صفرا7A1, 7B1
CYP8گوناگون8A1 (سنتز پروستاسیکلین), 8B1 (بیوسنتز اسید صفراوی)
CYP11بیوسنتز استروئید11A1, 11B1, 11B2
CYP17بیوسنتز استروئید، ۱۷ آلفا هیدروکسیلاز17A1
CYP19بیوسنتز استروئید: آروماتاز19A1
CYP20عملکرد ناشناخته20A1
CYP21بیوسنتز استروئید21A2
CYP24شکستن ویتامین دی24A1
CYP26هیدروکسیلاز رتینوئیک اسید26A1, 26B1, 26C1
CYP27گوناگون27A1 (بیوسنتز اسید صفراوی), 27C1 (عملکرد ناشناخته)
CYP397-alpha hydroxylation of 24-hydroxycholesterol39A1
CYP46کلسترول 24-hydroxylase46A1
CYP51بیوسنتز کلسترول51A1 (لانوسترول 14-alpha demethylase)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *