سوراخ بزرگ پس‌سری Foramen magnum

سوراخ بزرگ پس‌سری Foramen magnum

در کالبدشناسی، به حفره ای بزرگ در استخوان پس‌سری جمجمهٔ انسان گفته می شود. این یکی از چندین بازشدگی دایروی یا بیضوی شکل است که در جمجمهٔ انسان وجود دارد و از طریق آن پیاز مغز به جمجمه وارد می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آنکوژن Oncogene

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

ستون مهره‌ها

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آدنوزین دی‌فسفات

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده