سلول‌های فوم Foam cell

سلول‌های فوم Foam cell

سلول های فوم نوعی ماکروفاژ هستند که از سلول های مونوسیتی در حال انتقال به محل آسیب در دیواره های رگ خونی تجمع می یابند. تجمع ای سلولها توسط مولکول های P-selectin و E-selectin، مولکول چسبندگی بین سلولی 1 ( ICAM-1 ) و مولکول چسبندگی سلولی عروقی 1 ( VCAM-1 ) تسهیل می شود.  در فضای اندوتلیوم ، روند التهاب، تمایز مونوسیت ها را به ماکروفاژهای بالغ منجر می شود . سپس ماکروفاژ ها شرو به درون سازی لیپوپروتئین ها مانند βVLDL (لیپوپروتئین چگالی بتا)، AcLDL (لیپوپروتئین با چگالی کم آستینیتی ) و OxLDL (اکسید شده با لیپوپروتئین کم چگالی) از طریق اتصال به گیرنده های رسوب کننده (SR) مانند CD36 و SR-A در سطح ماکروفاژ می کنند.  این گیرنده های پراکنده به عنوان « گیرنده های تشخیص الگو » (PPR) در ماکروفاژها عمل می کنند و مسئول شناسایی و اتصال به oxLDL هستند که به نوبه خود باعث تشکیل سلول های فوم از طریق درون سازی این لیپوپروتئین ها انجام می شود. 

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

دبریدمان Debridement

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آمبولیسم Embolism

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده