فروشگاه

سلولهای بنیادی پالپ Dental pulp stem cell (DPSC)

سلولهای بنیادی در پالپ دندان هستند که قابلیت متمایز شدن به ادنتوبلاست ، استئوبلاست و حتی ادیپوسیت ، نورونها و سلولهای عضله قلب را دارند این سلولها در رژنراسیون (بازسازی) پالپ و دیگر بافتها می توانند موثر باشند.

دیدگاهتان را بنویسید