فروشگاه

سرین پروتئاز

سرین پروتئاز ( Serine protease) گروهی از آنزیم‌ها است که در جایگاه فعال خود سرین دارند. این آنزیمها در یوکاریوت و پروکاریوتها یافت می‌شوند و بسیار متنوعند مانند کیموتریپسین ، تریپسین و الاستاز.

سرین پروتئازها پروتئینها را در محل اسیدآمینه سرین تجزیه می‌کند. این آنزیمها در یوکاریوت و پروکاریوتها یافت می‌شوند

دیدگاهتان را بنویسید