فروشگاه

سرخرگ کاروتید مشترک

دو سرخرگ کاروتید مشترک ( Common carotid artery) راست و چپ وجود دارد. به صورت عمومی سرخرگ کاروتید مشترک راست از سرخرگ براکیوسفالیک راست و سرخرگ کاروتید مشترک چپ از قوس آئورت جدا می شوند.

هر سرخرگ کاروتید مشترک به دو سرخرگ کاروتید داخلی و خارجی تقسیم می شود که سرخرگ کاروتید درونی باعث خونرسانی به نواحی پیشین مغز می‌گردند. نام‌های دیگر سرخرگ کاروتید مشترک عبارتند از خواب‌رگ مشترک و شریان سُبات مشترک.

خاستگاه و کالبدشناسی

مبدأ سرخرگ‌های کاروتید مشترک راست و چپ یکسان نیست. سرخرگ کاروتید مشترک راست از سرخرگ بازویی‌سری یا بی نام (تنه براکیوسفالیک) منشعب می‌گردد. سرخرگ بازویی‌سری قطورترین شاخه قوس آئورت است و در پشت مفصل جناغی‌چنبری (استرنوکلاویکولار) راست به دو شاخه سرخرگ کاروتید مشترک راست و سرخرگ زیرترقوه‌ای راست تقسیم می‌گردد. سرخرگ کاروتید مشترک چپ و سرخرگ زیرترقوه‌ای چپ به‌طور مستقیم از قوس آئورت جدا می‌گردند. سرخرگ کاروتید مشترک چپ از ناحیه مفصل جناغی‌چنبری چپ به طرف گردن صعود می‌کند.

سرخرگ‌های کاروتید مشترک راست و چپ در ناحیه گردن به دو شاخه انتهایی تقسیم می‌شوند:

دیدگاهتان را بنویسید