زمان پروترومبین Prothrombin Time

زمان پروترومبین Prothrombin Time

فعالیت مسیر خارجی انعقاد خون و فاکتورهایI, II, V, VII و X را اندازه می‌گیرد. طولانی شدن آن در اثر کاهش یا عدم فعالیت این فاکتورها به‌وجود می‌آید.

مقدارطبیعی

مقدار طبیعی PT بین ۱۰ تا ۱۴ ثانیه است. این مقدار به روشی بین‌المللی با مقدار تست سنجیده می‌شود که آن را INR می‌گویند. INR نرمال بین هشت دهم تا یک و دو دهم است در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین دریافت می‌کنند هدف افزایش INR تا ۲ یا ۳ است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آنافیلاکسی Anaphylaxis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کاتکول‌آمین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

فیلاگرین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده