فروشگاه

دریچه میترال Mitral valve

دریچه میترال یا دو لختی ، دریچه‌ای است که بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب قرار گرفته‌است و شامل دو دهانه‌است. 

دیدگاهتان را بنویسید