فروشگاه

درز سهمی

درز سَهمی (درز پیکانی) ( Sagittal suture) حد واسط دو استخوان آهیانه است و کاسه سر را از وسط به دو بخش می‌کند. درز سهمی درزی است در استخوان‌های جمجمه که از میان درز تاجی بر میان سر می‌رود تا به زاویهٔ درز لامی. درز سهمی را درز سفودی (سیخی) هم می‌خوانند و در این صورت شکل آن به صورت قوسی است که به وسیلهٔ یک خط مستقیم به دو بخش تقسیم می‌گردد.

درز سهمی بین جلوسر Bregma (محل برخورد درز تاجی و درز سهمی در جمجمه) و لام Lambda کشیده می‌شود.

دو درز غیر واقعی در طول سر از دو طرف به موازات درز سهمی کشیده می‌شوند و به‌طور کامل در استخوان فرو نرفته‌اند و به این جهت آن دو را درز قشری می‌نامند. وقتی این دو درز غیر واقعی با سه درز واقعی به هم می‌رسند به شکل ناودانی در می‌آیند.

دیدگاهتان را بنویسید