حساسیت

حساسیت

حساسیت (که به آن واکنش حساسیت یا عدم تحمل نیز گفته می شود)(Hypersensitivity) به واکنشهای نامطلوب تولید شده توسط سیستم ایمنی بدن از جمله آلرژی و خود ایمنی اشاره دارد. معمولاً از آنها به عنوان یک واکنش بیش از حد سیستم ایمنی بدن یاد می شود و ممکن است این واکنش ها آسیب رسان ، ناراحت کننده یا گاها کشنده باشد.

طبقه بندی

نوع یک

پاسخ سریع که در عرض چند دقیقه انجام می شود ، نه چند ساعت یا چند روز.آنتی ژن های آزاد سبب ایجاد ، IgE بر روی سلول های ماست سل و بازوفیل می شوند و باعث آزاد شدن مولکولهای وازواکتیو می شود. آزمایش از طریق تست پوستی برای IgE خاص انجام می شود

آنتی بادی یا سلولهای ایمنی درگیر: Antibody IgE

اغلب به این اختلالات اشاره می شود: Atopy,Anaphylaxis,Asthma,Churg-Strauss Syndrome

نوع دوم

آنتی بادی (IgM یا IgG) به آنتی ژن در سلول هدف متصل می شود ، که در واقع یک سلول میزبان است که توسط سیستم ایمنی بدن به عنوان جسم خارجی شناخته شده و از طریق MAC منجر به تخریب سلولی می شود. آزمایش تست شامل Coombs مستقیم و غیرمستقیم است.

آنتی بادی یا سلولهای ایمنی درگیر: Antibody IgM,Antibody IgG,Complement
MAC

اغلب به این اختلالات اشاره می شود: Autoimmune hemolytic anemia,Rheumatic heart disease,Thrombocytopenia,Erythroblastosis fetalis,Goodpasture’s syndrome,Graves’ disease,Myasthenia gravis

نوع سوم

آنتی بادی (IgG) به آنتی ژن محلول متصل می شود و یک مجموعه ایمنی در گردش ایجاد می کند.اغلب در دیواره رگ های مفاصل و کلیه اتفاق می افتد و یک واکنش التهابی موضعی را آغاز می کند

آنتی بادی یا سلولهای ایمنی درگیر: Antibody IgG,Complement,Neutrophils

اغلب به این اختلالات اشاره می شود: Serum sickness,Rheumatoid arthritis,Arthus reaction,Post streptococcal glomerulonephritis,Membranous nephropathy,Reactive arthritis,Lupus nephritis,Systemic lupus erythematosus,Extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis)

نوع چهارم

سلولهای کمکی T (بخصوص سلولهای Th1) توسط سلول حاوی آنتی ژن فعال می شوند. هنگامی که آنتی ژن دوباره در آینده ارائه شود ، سلولهای Th1 حافظه ماکروفاژها را فعال کرده و واکنش التهابی ایجاد می کنند و در نهایت می تواند منجر به آسیب بافتی شود

آنتی بادی یا سلولهای ایمنی درگیر: T-cells

اغلب به این اختلالات اشاره می شود: Contact dermatitis, including Urushiol-induced contact dermatitis (poison ivy rash),Mantoux test,Chronic transplant rejection,Multiple sclerosis,Coeliac disease,Hashimoto’s thyroiditis,Granuloma annulare

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کراتودرم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده