ترن آور turn over

ترن آور turn over

ترن آور (turn over): جایگزینی سلولهای قدیمی با جدید در پوست گردش سلولی (ترن آور) اصطلاحی است که برای توصیف ریزش مداوم سلول های مرده پوست و جایگزینی متعاقب آن با سلول های جوان تر استفاده می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

هورمون رشد (GH)

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

G-protein coupled receptor

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده