فروشگاه

اینولوکرین

اینولوکرین (Involucrin) یک جزء پروتئینی پوست انسان است و در انسان توسط ژن IVL رمزگذاری می شود. در اتصال پروتئین لوریکرین (loricrin) ، اینولوکرین در تشکیل یک cell envelope که از کورنئوسیت در پوست محافظت می کند ، کمک می کند.

این ماده ابتدا در سیتوزول سلول ظاهر می شود ، اما در نهایت با ترانس گلوتامیناز به پروتئین های غشایی متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید