فروشگاه

اکلوژن

به نحوه جفت شدن دندان ها بر روی یک دیگر اکلوژن گفته می شود

نحوه جفت شدن طبیعی دندان ها به گونه ای است که برجستگی های دندان های بالا در فرورفتگی های دندان های فک پائین و برجستگی های دندان های پائین در فرورفتگی های دندان های بالا قرار می گیرد.دندان های بالا همیشه مقداری جلوترو بیرون تر از دندان های پائین قرار می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید