فروشگاه

اپیتلیوم مینای داخلی

اپیتلیوم مینای داخلی(inner enamel epithelium) ، که به عنوان اپیتلیوم مینای داخلی (internal enamel epithelium) نیز شناخته می شود ، لایه ای از سلولهای استوانه ای است که در لبه نزدیک پاپیلای دندانی ارگان مینای دندان در دندان در حال توسعه واقع شده است. این لایه برای اولین بار در مرحله cap stage مشاهده می شود، که در آن سلول های اپیتلیوم مینای داخلی سلول های پیش از آملوبلاست هستند. اینها به Ameloblasts که مسئول ترشح مینای دندان در مراحل رشد دندان است ، متمایز می شوند. اپیتلیوم مینای داخلی عامل تعیین کننده تاج کلینیکی است.

محل اندام مینای دندان که اپیتلیوم مینای خارجی و داخلی به آن وصل می شود cervical loop نامیده می شود

دیدگاهتان را بنویسید