اپسونیزاسیون

اپسونیزاسیون

فاگوسیتوز میکروارگانیسمها و سایر آنتی ژنها در اثر اپسونیزاسیون یعنی پوشیده شدن آنها توسط پروتئینهای ویژه‌ای به نام اپسونین تسهیل و تسریع می‌گردد. اپسونینها شامل کمپلمان و آنتی بادیها می‌باشند. کمپلمانها به دسته بزرگی از پروتئینهای موجود در سرم خون اطلاق می‌گردد که از حدود 20 پروتئین مختلف تشکیل شده‌اند و به سیستم کمپلمان مشهورند.

این پروتئینها که توسط ماکروفاژها و کبد سنتز می‌گردند با حرف C و یک پسوند عددی مثل  C1 ، C2 نمایش داده می‌شود.

مونوسیتها و ماکروفاژها دارای گیرنده ای سلولی به نام FcyR هستن این گیرنده باعث شناسایی آنتی بادیهای متصل به آنتی ژنها و در ادامه فاگوسیتوز آنها می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

پارانویا

5
دقیـقه مطالعه
مشاهده

عصب‌کشی RCT

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

واسکولوژنز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده