فروشگاه

استخوان پیشانی

استخوان پیشانی(Frontal bone) دارای یک صفحه افقی و یک صفحه عمودی است. بخش عمودی، پیشانی و جدار قدامی کاسه سر را می‌سازد. سطح برونی این بخش محدب است و روی آن برآمدگی‌های پیشانی دیده می‌شود. در زیر این برآمدگیها، قوس‌های ابرویی وجود دارد. سطح درونی بخش عمودی دارای چینهایی است که مربوط به چین‌های نیمکره‌های مغزی است. بخش افقی این استخوان در تشکیل حفره مغزی قدامی و بخش برونی آن در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید