فروشگاه

استخوان اکتوپیک Ectopic bone

اکتوپیک به یک جسم یا بافت انسانی اطلاق می شود که در جایی بوجود آمده باشد که به آن تعلق ندارد.

تشکیل استخوان اکتوپیک از استخوان جدید زمانی است که رشد استخوان در ناحیه ای به شکل غیر عادی و تغییر شکل روبرو باشد، این روند توسط سلولهایی به نام استئوبلاست انجام می شود

Ectopic bone “ossicle.” (A) Whole body micro–computerized tomography image showing bone tissue in a mouse. The red circle and the arrow show the location of a subcutaneous ossicle structure. (B) Gross morphology of a mouse-harvested ossicle. (C) Hematoxylin/eosin histological staining of an ossicle based on an implant of hMSC carrier gelatin sponge with BMP-2. Note bone tissue (B and black arrows) forming a ring on the surface of the ossicle and a core resembling adult BM tissue with trabecular bone, hematopoietic cells, adipocytes, and vascular structures. (D) Masson’s trichrome histological staining of an ossicle based on hMSC carrier ceramic implant. Note the remaining ceramic material in pale blue (Cer), newly formed bone in the surface of the ceramics in dark blue, and mature BM tissue with hematopoietic cells, adipocytes, and vascular structures with erythrocytes in red.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.