اجزاء دندان

اجزاء دندان

قسمت‌های مختلف دندان

تاج دندان

ریشه دندان

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

دستگاه ایمنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

میوگلوبین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

N-methyl-D-aspartate NMDA

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده