فروشگاه

آناکورزیس Anachoresis

آناكورز فرآيندي است كه طی آن ميكروارگانيسم ها از طریق خون يا لنف به ناحيه آسيب دیده و ملتهب منتقل مي شوند و وارد بافت آسيب ديده شده و تولید عفونت مي كنند.

دیدگاهتان را بنویسید