فروشگاه

آمینوپترین

آمینوپترین (یا اسید 4-آمینوپتراکی)، 4-آمینو اسید فولیک، داروهای ضدویروسی است که با خواص سرکوب کننده ایمنی اغلب در شیمی درمانی استفاده می شود. آمینوپترین یک مشتق مصنوعی از پترین است. آمینوپترین به عنوان یک مهار کننده آنزیم با رقابت برای اتصال فلوئید آنزیم دی هیدروفلات ردوکتاز کار می کند. وابستگی اتصال آن به دی هیدروفلات ردوکتاز به طور موثر سنتز تتراهیدروفولات را متوقف می کند. این امر منجر به تخریب پیش سازهای نوکلئوتیدی و مهار DNA، RNA و سنتز پروتئین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید