فروشگاه

آلودینیا Allodynia

ایجاد درد نسبت به محرکی که در حالت نرمال ایجاد درد نمیکند (مثل آفتاب سوختگی)

دیدگاهتان را بنویسید