آلودینیا Allodynia

آلودینیا Allodynia

ایجاد درد نسبت به محرکی که در حالت نرمال ایجاد درد نمیکند (مثل آفتاب سوختگی)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

قشر مغز Cerebral cortex

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کربوکسیلیک اسید

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

رباط پریودنتال

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده