فروشگاه

هیستوسیت‌ها histiocyte

هیستوسیت‌ها ماکروفاژهای موجود در بافت پیوندی هستند. آن‌ها سلول‌های جانوری هستند که بخشی از دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای را تشکیل می‌دهند. دستگاه فاگوسیت تک‌هسته‌ای بخشی از سیستم ایمنی موجود زنده است. هیستوسیت‌ها درشت خوارهای بافتی یاسلول‌های دندریتیک هستند. (هیستو به معنی بافت و سیت به معنای سلول) ...