Glutamate گلوتامات

Glutamate گلوتامات

در علوم اعصاب ، گلوتامات در نقش خود به عنوان یک انتقال دهنده عصبی به آنیون گلوتامیک اسید (اسید گلوتامیک یکی از بیست اسید آمینه اصلی یاختههای زنده است. امکان دارد L – گلوتامیک اسید به سلول‌های عصبی کمک کند اطلاعات را به سلول‌های دیگر ارسال یا دریافت نمایند. )اشاره دارد: ماده شیمیایی که سلولهای عصبی برای ارسال سیگنال به سلولهای دیگر از آن استفاده می کنند.

گلوتامات فراوان ترین انتقال دهنده عصبی تحریک کننده در سیستم عصبی مهره ها است.

این ماده توسط هر عملکرد اصلی تحریک کننده در مغز مهره داران استفاده می شود و در کل بیش از 90٪ اتصالات سیناپسی در مغز انسان را شامل می شود. همچنین به عنوان انتقال دهنده عصبی اصلی برای برخی از مناطق موضعی مغز مانند سلول های گرانول مخچه فعالیت می کند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

یاخته عصبی

6
دقیـقه مطالعه
مشاهده

5-نوکلئوتیداز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده