فروشگاه

تابع هش HASH FUNCTIONS

تابع هش پیامی را به هر اندازه به عنوان متن ساده می گیرد و رشته ای به اندازه ثابت را به عنوان متن رمزگذاری شده خروجی می دهد. متن رمزنگاری شده، رشته ای الفبایی شامل ...