فروشگاه

اثر فوتوالکتریک

اثر فوتوالکتریک (Photoelectric effect) پدیده‌ای است الکتروکوانتومی که در آن الکترون بعد از جذب انرژی از فوتون، یک پرتوی الکترومغناطیسی مانند پرتوی ایکس یا انوار مرئی، از ماده گسیل می‌شود. این پدیده همچنین به اثر ...

اثر کامپتون

اثر کامپتون یا پراکندگی کامپتون (Compton scattering) ، یک پدیده در فیزیک است. در پدیده کامپتون پرتو ایکس در اثر اندرکنش با ماده انرژی خود را از دست داده و از این‌رو طول موجش افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، پراکندگی کامپتون، پراکندگی ناکشسان یک فوتون توسط یک ذره ...

برهم‌کنش

برهم‌کنش یا اندرکنش  یا تعامل، عملی است که بین دو یا چند موجودیت، شیء، پدیده، یا فرایند – که اثر متقابل برهم دارند – رخ می‌دهد. هنگامی که دو یا چند چیز، به کنش و ...

برامشترالونگ

برامشترالونگ (bremsstrahlung ) یا تابش ترمزی در فیزیک به یک تابش الکترومغناطیسی که از کند شدن یا تند شدن ، سریع ذرات باردار حاصل می‌شود می‌گویند. در تابش ترمزی، الکترون می‌تواند انرژی خود را از ...

آب‌دوست یا هیدروفیل Hydrophile

آب‌دوست  در شیمی و زیست‌شناسی سلول کاربرد دارد و یک پدیدهٔ فیزیکی در مولکول‌ها است که به آب جذب شده یا تمایل به حل شدن در آن دارند.مولکول‌های هیدروفیل طبق قوانین ترمودینامیک علاوه بر تمایل و قابلیت برای حل شدن در ...

آب‌گریز یا هیدروفوب Hydrophobe

آب‌گریز در شیمی و زیست‌شناسی سلول کاربرد دارد و یک پدیدهٔ فیزیکی در مولکول‌ها است که از آب دوری می‌کنند. آبگریزی از جمله خصوصیات فیزیکی سطحی یک ماده است. مواد آبگریز به دلیل ناهمواری‌های سطحی میکرومتری و نانومتری خود، ...

CBCT – مقطع‌نگاری رایانه‌ای با اشعه مخروطی Cone beam computed tomography یا Cone Beam-CT

نوعی مقطع‌نگاری رایانه‌ای است منبع پرتوهای ایکس این سیستم‌ها حین تشعشع خود حرکت می‌کنند. توموگرافی کامپیوتری با پرتو دندان مخروطی (CT) نوع خاصی از دستگاه X-ray است که در مواقعی که یک اشعه X دندانپزشکی سنتی کافی ...