فروشگاه

کادهرین

کادهرین ( Cadherin) که نامش را از عبارت «چسبندگی وابسته به کلسیم» می‌گیرد، رده‌ای از پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند که در اتصال و چسبندگی سلولی در درون یک بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند. این پروتئین‌ها، برای ...

5-نوکلئوتیداز

5-نوکلئوتیداز (5-nucleotidase) آنزیمی است که باعث جدا شدن فسفوریلیتیک 5’nucleotides می شود.اگرچه در اصل در زهر مار یافت می شود ، اما فعالیت 5’nucleotidase در باکتری ها و سلول های گیاهی نیز وجود دارد ، ...

سیتوکروم اکسیداز

سیتوکروم اکسیداز آخرین آنزیم زنجیره تنفسی میتوکندری است و وظیفه انتقال الکترون از سیتوکروم احیا شده به اکسیژن را برعهده دارد. سیتوکروم اکسیداز خود یک کمپلکس پروتئینی در غشا داخلی میتوکندری است. این کمپلکس از ۱۳ زیر واحد ...

اتصال همی دسموزوم

همی دسموزوم ( Hemidesmosomes ) ساختارهای بسیار کوچک مانند گل میخ است که در کراتینوسیتهای اپیدرم پوست وجود دارد که به ماتریکس خارج سلولی وصل شده اند. در صورت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ، از ...

اتصال دزموزوم

دزموزوم (Desmosome) یا macula adherens یا نقاط جوش دهنده ساختار سلولی است که برای به هم چسباندن سلول ها عمل می کند. دزموزوم ها در مقابل نیروهای کششی مقاوم هستند و بیشتر در بافت پوششی ...

اتصال کمربندی

اتصال کمربندي یا حلقه اتصالی ( adherens Zonula) این اتصال بعد ازاتصال محکم قرار می گیرد. فاصله غشا سلول در این حالت 20 نانومتر است که فاصله معمول بین غشا دو سلول می باشد. این ...

اتصالات محکم

اتصالات محکم (Tight junction) ، همچنین به عنوان occluding junctions or zonulae occludentes شناخته می شوند و کمپلکس های اتصالی چند پروتئین هستند که عملکرد کلی آنها جلوگیری از نشت محلول های منتقل شده و آب است ...

اتصال شکافدار

اتصال شکافدار(gap junction) یک ارتباط بین سلولی تخصصی بین تعداد زیادی از انواع سلول ها است. اتصال شکافدار به طور مستقیم سیتوپلاسم دو سلول را به هم متصل می کنند ، این امر به مولکول ...

اینکسین

اینکسین ها (Innexin) پروتئینهای غشایی هستند که اتصالات شکافدار را در بی مهرگان تشکیل می دهند. اتصالات شکافدار از پروتئین های غشایی تشکیل شده است که یک کانال قابل نفوذ به یون ها و مولکول ...

اینولوکرین

اینولوکرین (Involucrin) یک جزء پروتئینی پوست انسان است و در انسان توسط ژن IVL رمزگذاری می شود. در اتصال پروتئین لوریکرین (loricrin) ، اینولوکرین در تشکیل یک cell envelope که از کورنئوسیت در پوست محافظت می ...