فروشگاه

کادهرین

کادهرین ( Cadherin) که نامش را از عبارت «چسبندگی وابسته به کلسیم» می‌گیرد، رده‌ای از پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند که در اتصال و چسبندگی سلولی در درون یک بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند. این پروتئین‌ها، برای ...

5-نوکلئوتیداز

5-نوکلئوتیداز (5-nucleotidase) آنزیمی است که باعث جدا شدن فسفوریلیتیک 5’nucleotides می شود.اگرچه در اصل در زهر مار یافت می شود ، اما فعالیت 5’nucleotidase در باکتری ها و سلول های گیاهی نیز وجود دارد ، ...

سیتوکروم اکسیداز

سیتوکروم اکسیداز آخرین آنزیم زنجیره تنفسی میتوکندری است و وظیفه انتقال الکترون از سیتوکروم احیا شده به اکسیژن را برعهده دارد. سیتوکروم اکسیداز خود یک کمپلکس پروتئینی در غشا داخلی میتوکندری است. این کمپلکس از ۱۳ زیر واحد ...

اتصال همی دسموزوم

همی دسموزوم ( Hemidesmosomes ) ساختارهای بسیار کوچک مانند گل میخ است که در کراتینوسیتهای اپیدرم پوست وجود دارد که به ماتریکس خارج سلولی وصل شده اند. در صورت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی ، از ...

اینکسین

اینکسین ها (Innexin) پروتئینهای غشایی هستند که اتصالات شکافدار را در بی مهرگان تشکیل می دهند. اتصالات شکافدار از پروتئین های غشایی تشکیل شده است که یک کانال قابل نفوذ به یون ها و مولکول ...

اینولوکرین

اینولوکرین (Involucrin) یک جزء پروتئینی پوست انسان است و در انسان توسط ژن IVL رمزگذاری می شود. در اتصال پروتئین لوریکرین (loricrin) ، اینولوکرین در تشکیل یک cell envelope که از کورنئوسیت در پوست محافظت می ...