آخرین مطالب دسته بندی : شیمی-بیوشیمی

کادهرین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

5-نوکلئوتیداز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوکروم اکسیداز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصال همی دسموزوم

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصال دزموزوم

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصال کمربندی

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصالات محکم

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اتصال شکافدار

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اینکسین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اینولوکرین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده