آخرین مطالب دسته بندی : سیستم عصبی

اعصاب کرانیال

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

حمله وازوواگال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

عصب واگ

6
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اپاندیم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

مغز

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

یاخته گلیال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آستروسیتها

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

الیگودندروسیتها

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اعصاب مغزی

9
دقیـقه مطالعه
مشاهده