فروشگاه

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده ...

منشورهای مینایی enamel prism

تشکیل مینای دندان با ترشح ماتریکس مینا شروع می شود. این فرآیند ترشحی شبیه سلول غددی اکرین (Eccrine sweat glands) است: در شبکه آندوپلاسمی ، آملوبلاست‌ها، پروتئین‌های ماتریکس مینای دندان را سنتز میکنند و در ...