فروشگاه

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده ...

سرویکال برن اوت Cervical Burnout

سرویکال برن اوت یک رادیولوسنسی آشکار است که دقیقاً در زیر محل اتصال CE (مینای دندان و گردن دندان) روی ریشه وجود دارد. دلیل آن تغییرات آناتومیکی (تشکیل ریشه مقعر در خلف) یا شکاف بین ...

بیلدآپ دندان Building up teeth

موارد زیادی وجود دارد که می تواند منجر به از دست دادن بخش های بزرگی از دندان شما شود، از جمله پوسیدگی، شکستگی، از بین رفتن پرکردگی و موارد دیگر. در بسیاری از موارد، از ...

منشورهای مینایی enamel prism

تشکیل مینای دندان با ترشح ماتریکس مینا شروع می شود. این فرآیند ترشحی شبیه سلول غددی اکرین (Eccrine sweat glands) است: در شبکه آندوپلاسمی ، آملوبلاست‌ها، پروتئین‌های ماتریکس مینای دندان را سنتز میکنند و در ...