آخرین مطالب دسته بندی : بیماری ها

ملانوما – Melanoma

8
دقیـقه مطالعه
مشاهده

حمله وازوواگال

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

ترومبوزیس

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده

هموراژی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوسیتوپنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده