آخرین مطالب دسته بندی : بافت ماهیچه ای

میوزین

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اکتین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

تایتین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سارکومر Sarcomere

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

میوسیت Myocyte

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سارکوپلاسم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

میوفیبریل

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده