آخرین مطالب دسته بندی : بافت شناسی و سلول شناسی

میوزین

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اکتین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

ریزرشته

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

تایتین

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سارکومر Sarcomere

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

میوسیت Myocyte

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوکروم سی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوکروم

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سارکولما

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده