آخرین مطالب دسته بندی : ایمونولوژی

درشت‌خوار

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

آگرانولوسیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

مونوسیت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

مهارگر باکتری

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

باکتری‌کش

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

طحال

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

تیموس

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لنفوپنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده