فروشگاه

تراگذری دیاپدز   diapedesis

به فرایند عبور گویچه‌های سفید خون از دیوارهٔ مویرگ به محیط پیرامون، تَراگُذری یا دیاپدز (diapedesis) می‌گویند. در این فرایند، گروهی از گلبول‌های سفید از منافذ بین سلولی دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور می‌کنند تا به محل ...

کمپلکس حمله به غشا

کمپلکس حمله غشایی (MAC) یا کمپلکس مکمل ترمینال (TCC) membrane attack complex (MAC) or terminal complement complex (TCC) ساختاری است که در اثر فعال شدن سیستم کمپلمان ، روی سطح غشای سلولی پاتوژن شکل می گیرد و به ...

درشت‌خوار

درشت‌خوارها یا ماکروفاژها ( Macrophage) سلولهایی دارای قدرت بیگانه‌خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و ریزسازواره‌ها را به درون خود کشیده و توسط آنزیم‌های لیزوزومی ازبین می‌برند. منوسیتها با پدیدهٔ دیاپدز از خون خارج می‌شوند و وارد بافت‌ها می‌شوند و ماکروفاژها را به وجود می‌آوردند. درشت‌خوارها بطور غیر مستقیم ...

آگرانولوسیت

آگرانولوسیت یا تک‌هسته‌ای ( Agranulocyte) در زیست‌شناسی، گویچهٔ سفیدی است که فقط یک هستهٔ منفرد در میان‌یاخته داشته باشد. تک‌هسته‌ای‌ها دسته‌ای از گلبولهای سفید خون هستند که در سیتوپلاسم آنها دانه یا گرانول کم است. تک‌هسته‌ای‌ها خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: لنفوسیتها و مونوسیتها. لنفوسیت‌ها لنفوسیت‌ها خود به ...

مونوسیت

مونوسیت‌ها (Monocytes) گویچه‌های سفیدی از دستگاه ایمنی بدن و از دسته آگرانولوسیت‌ها هستند که اندازه‌ای بین ۱۵ تا ۲۵ میکرون داشته (ندرتاً ۳۰ تا ۴۰ میکرون)، گرد یا بیضی هستند و شکل هسته آنها کناری یا در مرکز سلول، لبوله و کلیوی ...

مهارگر باکتری

مهارگر باکتری یا باکتریواستاتیک (Bacteriostatic) به هر ماده‌ای گفته می‌شود که می‌تواند رشد باکتری‌ها را متوقف کند. باکتریواستاتیک‌ها از سه گروه هستند گندزداها، ضدعفونی‌کننده‌ها و پادزیست‌ها. آنتی‌بیوتیک‌های مهارگر باکتری هرچند تفکیک پادزیست‌های مهارگر با باکتری کش ...

باکتری‌کش

باکتری‌کش ( Bactericide) عامل فیزیکی (مانند گرما) یا شیمیایی (مانند مواد سفیدکننده) است که بتواند باکتری را مستقیماً نابود کند. باکتری کش می‌تواند به یکی از گروه‌های زیر متعلق باشد: گندزدا ضدعفونی‌کننده آفت کش آنتی‌بیوتیک ...

طحال

طَحال یا اِسْپُرْز(Spleen) عضوی از دستگاه تورینه‌ای-پوششی (دستگاه رتیکولو اندوتلیال) است که در میان همه مهره‌داران یافت می‌شود، در دستگاه ایمنی نقش دارد. در افراد بالغ در یک چهارم فوقانی چپ شکم واقع شده‌است و ...

تیموس

تیموس (Thymus)، آویشَنَگ گلو یا خوش‌گوشتِ گلو یک اندام تخصص یافته در دستگاه ایمنی بدن است. تنها فعالیت شناخته آن بالغ کردن لنفوسیت تی (T-Lymphocyte)است که سلول‌های حیاتی برای دستگاه ایمنی بدن هستند (یعنی لنفوسیت‌های ...

لنفوپنی

لنفوپنی یا لنفوسیتوپنی (Lymphocytopenia) پایین رفتن تعداد لنفوسیتهای در گردش خون است. اغلب در این وضعیت تعداد لنفوسیت پایینتر از ۲۵۰۰ لنفوسیت در هر میکرولیتر(LCM) است.کاهش تعداد گلبولهای سفید را لکوپنی مینامند.