فروشگاه

متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs)

متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs) آنزیم های پروتئولیتیک وابسته به روی هستند که پروتئین های مختلف را در ماتریکس خارج سلولی (ECM) تجزیه می کنند. MMP ها همچنین ممکن است فعالیت گیرنده های غشایی و مکانیسم های ...

آنزیم های پروتئولیتیک (proteolytic)

آنزیم های پروتئولیتیک به عنوان گروهی از آنزیم ها تعریف می شوند که مولکول های زنجیره ای طولانی پروتئین را به قطعات کوتاهتر (پپتیدها) و در نهایت به اجزای تشکیل دهنده آن، اسید آمینه تقسیم ...

پاسخ جنگ یا گریز

پاسخ جنگ و گریز (Fight-or-Flight Response) یک واکنش فیزیولوژیک است که جانوران در پاسخ به ادراکاتشان نسبت به موقعیت‌های خطرناک، حمله، یا در اقدام برای نجات خود نشان می‌دهند. این واکنش اول بار توسط والتر ...

گرانولوسیتوپنی

گرانولوسیتوپنی (granulocytopenia) به عنوان کاهش گرانولوسیتهای خون محیطی زیر حد پایین تر از حد طبیعی تعریف شده است. بیماران مبتلا به گرانولوسیتوپنی شدید – گرانولوسیت 109 l 0.5 / در لیتر در خون محیطی دارند

استنوز

تنگی ( Stenosis)، تنگ شدگی غیرعادی در رگ‌های خونی یا ارگان‌های مجرایی است. تنگی، اصطلاحی است که اغلب برای تنگ شدگی که توسط انقباض ماهیچهٔ صاف (برای مثال، آنژین پرینزمتال، آشالازی) ایجاد می‌شود، استفاده می‌گردد. تنگی، اغلب هنگامی که تنگ شدگی با ...

لوکسیشن

لوکسیشن دندان (luxation of tooth)، دررفتگی دندان از وضعیت طبیعی آن در استخوان آلوئول است. لوکسیشن جانبی (Lateral luxation ) به عنوان جابجایی و تغییر محور دندان تعریف می شود. جابجایی با کوفتگی یا شکستگی ...

برون تنی in vitro

برون تنی یا درون‌کشتگاهی در زیست‌شناسی، به آزمایشهایی که به جای به کار بردن جانداران زنده، بخشی از بدن آن‌ها مانند یاخته‌هایشان یا بافت‌هایشان را در محیط آزمایشگاهی کشت می‌دهند گفته می‌شود، به این آزمایشها در محیط کشت نیز می‌گویند. این روش ...

درون تنی in vivo

درون تنی یا درون‌جانداری در زیست‌شناسی و در پژوهش‌های آن، به آزمایش‌هایی که در آن‌ها جاندار زنده بکار برده می‌شود گفته می‌شود، به این آزمایش‌ها در جاندار نیز می‌گویند. در برابر آزمایش‌های در جاندار می‌توان آزمایش‌های برون تنی یا در محیط کشت  (in vitro) را یاد ...

استخوان اکتوپیک Ectopic bone

اکتوپیک به یک جسم یا بافت انسانی اطلاق می شود که در جایی بوجود آمده باشد که به آن تعلق ندارد. تشکیل استخوان اکتوپیک از استخوان جدید زمانی است که رشد استخوان در ناحیه ای ...