آخرین مطالب دسته بندی : اصطلاحات

پاسخ جنگ یا گریز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوسیتوپنی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

استنوز

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

لوکسیشن

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

برون تنی in vitro

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

درون تنی in vivo

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده