فروشگاه

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده ...

متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs)

متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs) آنزیم های پروتئولیتیک وابسته به روی هستند که پروتئین های مختلف را در ماتریکس خارج سلولی (ECM) تجزیه می کنند. MMP ها همچنین ممکن است فعالیت گیرنده های غشایی و مکانیسم های ...

آنزیم های پروتئولیتیک (proteolytic)

آنزیم های پروتئولیتیک به عنوان گروهی از آنزیم ها تعریف می شوند که مولکول های زنجیره ای طولانی پروتئین را به قطعات کوتاهتر (پپتیدها) و در نهایت به اجزای تشکیل دهنده آن، اسید آمینه تقسیم ...

تراگذری دیاپدز   diapedesis

به فرایند عبور گویچه‌های سفید خون از دیوارهٔ مویرگ به محیط پیرامون، تَراگُذری یا دیاپدز (diapedesis) می‌گویند. در این فرایند، گروهی از گلبول‌های سفید از منافذ بین سلولی دیوارهٔ مویرگ‌ها عبور می‌کنند تا به محل ...

سرویکال برن اوت Cervical Burnout

سرویکال برن اوت یک رادیولوسنسی آشکار است که دقیقاً در زیر محل اتصال CE (مینای دندان و گردن دندان) روی ریشه وجود دارد. دلیل آن تغییرات آناتومیکی (تشکیل ریشه مقعر در خلف) یا شکاف بین ...