فروشگاه

پروتروژن دندانی

بیرون زدگی دندان ها یا جلو بودن دندان ها در دو فک

در این شکل از بی نظمی دندانی به علت کمبود فضا دندان های دائمی بیمار در قوس بزرگتری قرار گرفته و به طور نسبتاً منظم ولی بیرون زده قرار می گیرند به این حالت به اصطلاح پروتروژن دندانی گفته می شود. اگر مقدار این بیرون زدگی به حدی باشد که بیمار نتواند لب های خود را بدون فشار به هم برساند ممکن است با کشیدن چند دندان دائمی بتوان دندان های بیرون زده را در فضای دندان های کشیده شده عقب برد و ظاهر بیرون زده دندان ها و فشار موجود بر لب را اصلاح نمود.

دیدگاهتان را بنویسید