میکروزومی کرانیوفاشیال craniofacial microsomia

میکروزومی کرانیوفاشیال craniofacial microsomia

در کودکان مبتلا به میکروزومی کرانیوفاشیال، بخشی از صورت کوچکتر از حد نرمال است. معمولا بر گوش و فک تاثیر می گذارد. همچنین می تواند روی چشم ها، گونه ها و استخوان های گردن تاثیر بگذارد.علت اصلی ایجاد آن از بین رفتن زود هنگام سلولهای نورال کرست طی مهاجرت می باشد

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

TMD

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوم Granuloma

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده