فروشگاه

اعصاب کرانیال

تعداد اعصاب مغزی دوازده جفت است که به ترتیب عبارتنداز:

عصب بویایی
عصب بینایی
عصب حرکتی چشمی
عصب قرقره‌ای
عصب سه قلو یا سه شاخه
عصب ابدوسنس
عصب چهره‌ای
عصب دهلیزی حلزونی
عصب زبانی حلقی
عصب واگ
عصب فرعی
عصب زیرزبانی
عصب بویایی (زوج یکم) و بینایی (زوج دوم) فاقد هسته هستند، درحالی که بقیه اعصاب مغزی دارای یک یا چند هسته می‌باشند.

Cranial NerveGanglion and TypeOrigin of Neurons
CNI – Olfactory(Ensheating glia of Olfactory nerves)Telencephalon/olfactory placode; NCCs at forebrain
CNIII – Oculomotor(m)Ciliary, visceral efferentNCCs at forebrain-midbrain junction (caudal diencephalon and the anterior mesencephalon)
CNV – Trigeminal(mix)Trigeminal, general afferentNCCs at forebrain-midbrain junction (from r2 into 1st PA), trigeminal placode
CNVII – Facial(mix)-Superior, general and special afferent-Inferior: geniculate, general and special afferent-Sphenopalatine, visceral efferent-Submandibular, visceral efferent-Hindbrain NCCs (from r4 into 2nd PA), 1st epibranchial placode-1st epibranchial placode (geniculate)-Hindbrain NCCs (2nd PA)-Hindbrain NCCs (2nd PA)
CNVIII – Vestibulocochlear(s)-Acoustic: cochlear, special afferent; and Vestibular, special afferent-Otic placode and hindbrain (from r4) NCCs
CNIX – Glossopharyngeal(mix)-Superior, general and special afferent-Inferior, petrosal, general and special afferent-Otic, visceral efferent-Hindbrain NCCs (from r6 into 3rd PA)-2nd epibranchial placode (petrosal)-Hindbrain NCCs (from r6 into 3rd PA)
CNX – Vagus(mix)Superior laryngeal branch; and recurrent laryngeal branch-Superior, general afferent-Inferior: nodose, general and special afferent-Vagal: parasympathetic, visceral efferent-Hindbrain NCCs (from r7-r8 to 4th & 6th PA)-Hindbrain NCCs (4th& 6th PA); 3rd (nodose) and 4th epibranchial placodes-Hindbrain NCCs (4th & 6th PA)
CNXI – Accessory(m)No ganglion *Hindbrain (from r7-r8 to PA 4); NCCs (4th PA)