مبانی گام به گام عملی در دندانپزشکی کودکان

مبانی گام به گام عملی در دندانپزشکی کودکان

کتاب به صورت فایل pdf با ترجمه فارسی می باشد

فهرست مطالب

مهارت کنترل و مدیریت کودکان

اقدامات پروفیلاکسی دهانی Oral prophylaxis

فلورایدتراپی موضعی Topical Fluoride Applicatian

درمان فیشور سیلنت Pit and Fissure Sealant

بررسی دوره دندانی مختلط Mixed Dentition Analysis

فضا نگهدار Space Maintainer

دستگاه فضاسازی Space Regainer

Palatal Crib

پلن شیب دار فک پایین Mandibular Inclined Plane

کشیدن دندان شیری و یا موقت

ترمیم آمالگام کلاس 1 و 2

پالپوتومی Pulpotomy

پالپکتومی Pulpectomy

روکش استیل برای تا جهای خلفی Posterior Stainless Steel Crown

ترمیم های رزیتی پیشگیرانه Preventive Resin Restoration PRR

Strip Off Crown یا Strip Crown

روکش استیلی برای دندان های قدامی Open – faced Anterior Stainless Steel Crown